Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

E-VORMID

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kaebus trahviteate peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kiri

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Liikluskeelu alase loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Maamaksu vabastus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Matusetoetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Rahaliste vahendite taotlus linna reservfondist

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Raieloa avaldus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

 


Sooja toidu kojutoomine eakatele

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Teabenõue

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tänava sulgemise loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Vaie viivistasu otsuse peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


ERAHUVIKOOL

ERAHUVIKOOLID

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018


KULTUUR

Huvitegevuse korraldamise toetus kultuuriühingutele 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärgiks on rahvakultuurialase huvitegevuse korraldamine huviringi(de)s.
Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.
Huviring on ühingus tegutsev harrastajate ühendus, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja  -koht.
Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.
Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt: 16 lauljat kooris, 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis, 12 tantsijat rahvatantsurühmas, 5 pillimängijat pärimusmuusikaansamblis, 10 osalejat harrastusteatri trupis, 5 osalejat käsitööringis, 5 osalejat folkloorirühmas.
Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.
Pearaha antakse ühingule iga 7-26- ning üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ning kes on ise või kelle seaduslik esindaja on vastava huviringi märkinud eelistusena kultuuri valdkonnas.
Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta, mis on osavõtja ja/või korraldajana osalenud aktiivselt oma valdkonna suurüritustel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning mille juhendajatest vähemal 50 protsendil on erialane haridus või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud vastavate valdkondlike koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.
NB Kui ühingus tegutseb mitu huviringi, siis vormistada iga huviringi kohta eraldi taotlus.
Taotluses esitada:
1)  järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:
- tulud vastavalt planeeritavatele tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide erinevatest programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolid) jm.
- kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamisega seotud kulud (rent, kommunaalmaksud), huviringi projektidega seotud kulud (näiteks etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).
2) Taotluse sisulises osas esitada järgmise kalendriaasta sisuline tegevusplaan (näiteks kavandatav repertuaar, koolitused jms) ning planeeritavad avalikud üritused (esinemised, osalemised konkurssidel-festivalidel, salvestusprojektid jms). Lühiülevaade huviringi viimase kahe aasta tegevusest ja saavutustest.
Taotluse juurde esitada järgmised dokumendid:
1) tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument;
2) huviringi juhendajate erialast haridust tõendavad dokumendid. NB! Kui ühingu juhendaja(d) ei ole vahetunud ja erialast haridust tõestavate dokumentide koopiad on osakonnale varasematel aastatel esitatud, siis ole vaja dokumente uuesti esitada.
MEELDETULETUS:
Hiljemalt 01. oktoobriks peab ühing esitama harrastajate nimekirjad vastavate huviringide taotluste juurde.
Toetuse saamiseks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust  vastavas ühingu huviringis. Samuti tuleb kultuuri valdkonna siseselt ära märkida üks eelistatud huviring.
Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 01. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja eelistatud huviringi valik puudub, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast. 

VAATA LISAKS:
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrus nr 38 „Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord”
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017034  
Tartu Linnavalitsuse 01.07.2011 määrus nr 11 „Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele,
avatud noortekeskustele ja projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend”
https://www.riigiteataja.ee/akt/427092014041 


Kultuuriprojekti toetus kultuuriosakonna reservfondist 2018. aastal

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.12.2018

Taotlusi saab esitada 5. jaan.-10. dets. 2018.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse 2018. aasta kultuuriprojektide teostamiseks. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole 2018. aasta põhieelarvest toetanud.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013065?leiaKehtiv
Kultuuriosakonna 17.06.2010 korraldus nr 34 " Kultuuriprojektide taotluse, aruande ja lepingu tüüpvormi kinnitamine"
info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/KOK2010061700034


Kultuuriprojektide toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.08.2018

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Taotlejal tuleb veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu esitada elektroonilises vormis taotlus hiljemalt  kolmapäeval, 15. augustil 2018. Toetust antakse 2019. aasta kultuuriprojektide teostamiseks.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
www.riigiteataja.ee/akt/405022013065?leiaKehtiv 


NOORSOOTÖÖ

2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse arendusreisi toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2018

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 19.04.2018 määrusega nr 18 "2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus".

 

2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse arendusreisi toetamise eesmärgiks on suurendada huvialade spektri laiendamist ja uuenduslike metoodikate kasutuselevõtu potentsiaali huvitegevuses ja huvihariduses.

 

Toetust antakse arendusreisiks, mis vastab järgmistele nõuetele:

1) arendusreisi sihtkoht on välisriigis;
2) arendusreisi kestvus on vähemalt kolm päeva;
3) arendusreisil osalejate maksimaalne arv on kaheksa;
4) välisriigi vastuvõtja on andnud kinnituse, et ta nõustub arendusreisil osalejad vastu võtma.

Arendusreisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust.

Arendusreisi toetuse suurus ühe taotluse kohta sõltub arendusreisile minejate arvust. Toetuse suurus ühe osaleja kohta on 575 eurot osaleja kohta, kui reisi sihtkoht on Tartust kuni 1999 km kaugusel, või 760 eurot ühe osaleja kohta, kui reisi sihtkoht on Tartust üle 2000 km kaugusel.

Taotlusele tuleb lisada:

1) arendusreisi sihtkoha vastuvõtja nõusolek;
2) arendusreisi programm.

 

Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1. detsembril 2018. a. Vahendite lõppemisel lõpetatakse taotluste vastuvõtmine varem.
Toetuse taotluses nimetatud arendusreis peab toimuma pärast toetuse saamise otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2019. a.
Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu möödumisel arendusreisi lõppemisest veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused.


Noorsootöö projekti- ja programmitoetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1. septembriks. Noorsootöö projektile või programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. Omafinantseeringuna vabatahtliku töö kasutamisel peab vabatahtlik töö olema programmi olemusega seotud ja hiljem peab olema kasutatud vabatahtliku töö hulka võimalik tuvastada.

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortele suunatud kuni 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv ettevõtmine.

Noorsootöö projekti raames

  • toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist,
  • ei toetata üldhariduskoolikeskseid tegevusi nagu klassi muuseumikülastus, ekskursioon, aktus, aineolümpiaad ja muu sarnane.

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on Tartu noortele suunatud 7-12 järjestikuse kalendrikuu jooksul toimuv noorsootööalane organiseeritud tegevus, välja arvatud huvitegevuse ühingus või huvikoolis korraldatav tegevus, mis on Tartu linna poolt rahastatud.

Noorsootöö programmi raames

  • toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist,
  • ei toetata formaalhariduse õppekavas ette nähtud tegevusi ega huvikooli õppekava kohaselt korraldatavat huvitegevust, mis on Tartu linna poolt rahastatud.


VAATA LISAKS: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määrus nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" (muudetud 28.06.2017), veebipäevik projektidprogrammid.blogspot.com.ee/.


Noorsootöö projektitoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2018

 


Aastaringselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile.

 

  1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
  2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama;
  3. Noorte omaalgatusprojektile. Taotleda võib Tartu linna elanike registrisse kantud või Tartu linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 14-18-aastane (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastane) noor üks kord aastas. Taotluses peab kirjeldama, kuidas tekkis projekti idee ning kes toetavad taotlejat projekti teostamisel. Toetuse ülemmäär on 200 eurot ning eelarve ei tohi sisaldada töötasu.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 


Noorte huvitegevuse ühingu toetuse taotlus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis korraldab huvitegevust ühingu huviringis vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 
 

Toetuse taotlemisel tuleb lisaks esitada:
 

1. septembriks

  • Huviringi(de) tegevuse kirjeldus või õppekava.
  • Huviringi(de) juhendaja(te) erialast haridust tõendavad dokumendid.


1. oktoobriks 

  • Huviringi(de) harrastajate veebinimekirja(d). 


1. novembriks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastavas veebinimekirjas ning vajadusel märkima noorsootöö valdkonas eelistatud huviringi.
 

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrus nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" (muudetud 28.06.2018)


SPORT

Eraõiguslike spordiklubide tegevustoetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Taotlust saab esitada ainult juriidiline isik.

Toetust on võimalik taotleda Tartu linna haldusterritooriumil toimuvaks sporditegevuseks spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud 7-19 aastase lapse ja noore kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud  Tartu linn ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või on selle maksmisest vabastatud. Toetust saab taotleda spordialadele, mis on Eesti olümpiakomitee liikmed läbi spordialaliitude ja- föderatsioonide ning  millega tegeletakse aktiivselt Tartu linnas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.  Veebipõhised nimekirjad esitab klubi 1.oktoobriks 2018. Lapsevanemate kinnitamine lõppeb 1.novembril 2018.

Kuna linn toetab ühes spordiringis osalemist, on vajalik märkida ära eelistused vastavali 1, 2, 3 jne.  
Vaata lisaks:    
Volikogu määrus toetuse taotlemise kord muutmine koos terviktekstiga :                                                                                                                                                                            
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018046

 


Esindusvõistkonna toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

(1) Toetust antakse kuni neljale paremale Tartu linnas tegutseva spordiklubi sportmänguvõistkonnale, arvestades toetuse andmise aastale eelneval kalendriaastal lõppenud hooaja sportlikke tulemusi.

(2) Esindusvõistkonna toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% võistkonna aastaeelarvest.

Täpsem info:

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Spordi mobiilsusprojekti toetus 2018

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089
 

 


Spordiprojekti aastaringne toetus 2018

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2018

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Info: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Spordiprojekti toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Toetatavad tegevused:

(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja või tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.

(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust, mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

(3) Spordi suurprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% ulatuses projekti kogumaksumusest.

(4) Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Täpsem info:

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2018 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 17.12.2018

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise kasvatuse Liit ja Eesti Koolispordiliit

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2018 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 10.12.2018

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2018

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Piksel