In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Linnakodanikule » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Eeskirjad ja korrad

Avaliku koosoleku või ürituse registreerimine Tartu linnas

Ehitusmäärus

Elamute ümbruse asfalteerimistööde tegemiseks toetuse andmise kord

Eluasemeteenuse vajajana arvele võtmise näitajate, toimingute tähtaegade ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

Erakoolidele toetuse andmise kord

Heakorra eeskiri ja koormise kehtestamine

Hooajalise müügi korraldamine

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Jäätmehoolduseeskiri

Kaevetööde eeskiri

Kalmistute eeskiri

Keskkonnateemaliste väikeprojektide toetamine

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kohanimede määramise kord

Kultuuriühingutele, noorsootööühingutele ja avatud noortekeskustele toetuste andmise kord

Lapsetoetuse maksmise kord

Linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord

Linnavara eeskiri

Omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnike arvestuse kord

Projektlaagrite korraldamiseks toetuse andmise kord

Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord

Puu raiumiseks loa andmise kord

Puurkaevude likvideerimise toetuse andmise kord

Reklaami paigaldamise kord (vt ka välisreklaami kujundusprintsiipe)

Reklaamimaks

Restaureerimistoetuste andmise kord

Tagastatud eluruumide elanikele laenude ja toetuste andmise kord

Taksoveo nõuded

Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Tartu linna raamatupidamise sise-eeskiri (pdf, xls lisa)

Tasulise parkimise kord|Viide õigusaktile

Tasuta sõidu õigus ühistranspordis

Teede ja tänavate sulgemise kord   

Teede ja tänavate sulgemise maks  

Välisreklaami kujundusprintsiipide kinnitamine

Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Lisa saab otsida Tartu linna dokumendiregistrist